OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu Leoptic Music Shop , jsou závazné.

Adresa internetového obchodu: www.leoptic-music.cz

 Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím "Leoptic Music Shop" (Bc. Leoš Zvoníček, Krkonošská 29, 543 01 Vrchlabí, IČ: 72948914, DIČ: CZ7606053609, Tel: 603571410, Email: leoptic@seznam.cz )

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek a jsou uvedeny s i bez DPH. Cena za dopravu (poštovné + balné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Provozovatel internetového obchodu Leoptic Music Shop se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

2. Platby a doprava :

V tomto internetovém obchodě můžete využít tyto způsoby platby a dopravy za Vámi vybrané zboží:

a) dobírkou - v rámci ČR při dodání na Vámi uvedenou adresu společností, Česká pošta

b) hotově - při osobním odběru v našem kamenném obchodě

c) platební kartou - při osobním odběru v našem kamenném obchodě

Aktuální ceny poštovného a balného jsou vždy zobrazeny při objednávce zboží v tomto e-shopu.

3. Převzetí zboží:

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Kupující zboží převezme po zaplacení částky za zboží + případné dopravné

Při zvolení osobního odběru přímo v kamenném obchodě (Krkonošská 29, 54301 Vrchlabí) je kupující povinen objednávku vyzvednout do 14ti dnů od vystavení objednávky. Po vypršení této lhůty má provozovatel právo objednávku zrušit.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na provozovně (prodejně). Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kontakt@leoptic-music-shop.cz V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na zákazníkem určený účet vedený u banky se sídlem v České republice. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo opotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

5. Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců a vztahuje se pouze na nové zboží . Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

6. Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evrposkou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr

7.Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Při objednávkách zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou požadovýna tato osobní data kupujícího: jméno a příjmení, adresa doručení zboží, adresa elektronické pošty, případně telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě.

Osobní data kupujícího nebudou nijak dále využívány.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Leoptic Music Shop, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li

smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským

zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Platnost od 21.10.2019